எழுத்துகள்

1. காந்தியம் ஒன்றே உலகிற்கு நல்வழி காட்டும்
2. பாரதி வழி
3. பேரறிஞர் அண்ணாவின் ஆளுமை
4. அன்பே சிவம்
5. காந்தியமும் வள்ளுவமும்
6. தாகூரும் பாரதியும்
7. அரசியல் பின்னணியில் பாரதிதாசன் பாடல்கள்
8. மனித உரிமைகள்
9. நயம்பட உரை
10. கிழோராயினும் தாழ உரை
11. நேர்படப் பேசுக
12. மானுடம் வென்றதம்மா!
13. கூடங்குளம் அணுஉலை தேவையா?
14. Relevance of Gandhi
15. Quit India Movement